آزمون افسردگی

تست افسردگی

دانش آموز عزیز، در این پرسشنامه 26 سؤال مطرح شده است که احساسات و افکار مختلف را ارائه می دهد .یک یک سؤالات را می خوانید و هر یک از جملات را که بیشتر مربوط به کارها، احساسات و افکار شما در طول دو هفته گذشته می باشد انتخاب می کنید .تا سؤال اول را جواب ندادید به سراغ سؤال دوم نروید .پاسخ صحیح یا غلط وجود ندارد، شما باید جمله اي را انتخاب کنید که بیشتر حالت و احساسات شما را در دو هفته گذشته نشان می دهد .درمقابل جمله اي که انتخاب می کنید علامت بزنید

درخواست مشاوره